Klachten?

Klachtenprocedure

Steenbergen & Klooster Juristen streeft ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Bent u toch ontevreden over onze werkwijze, of de behandeling van uw dossier en wilt u een klacht indienen dan verzoeken wij u de volgende procedure te handhaven.

 1. Neem allereerst contact op met de medewerker die uw belangen en / of dossier behartigd. De medewerker kan u namelijk het beste vertellen waarom hij of zij zo gehandeld heeft en eventuele ontevreden wegnemen.
 2. Mocht u er met de medewerker niet uitkomen, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met dhr. mr. M. Steenbergen ( m.steenbergen@steenbergen-klooster.nl ). U wordt verzocht om een duidelijke omschrijving te geven van uw klacht, waarom u vindt dat u niet naar tevredenheid geholpen bent en eventueel welke oplossing u zou willen zien.
 3. Er zal altijd schriftelijk gereageerd worden op uw klacht binnen een zo kort mogelijk termijn, maar uiterlijk binnen één maand na het indienen van uw klacht.
 4. Uw klacht moet u binnen 14 dagen kenbaar gemaakt hebben nadat deze is ontstaan. Nadat uw klacht ontvangen is, ontvangt u hiervan een bevestiging.
 5. Steenbergen & Klooster aanvaard op geen enkele manier aansprakelijkheid zolang uw klacht nog niet afgehandeld is. Mocht blijken dat uw klacht gegrond is dan wordt u schriftelijk hiervan op de hoogte gesteld en wordt u een aanbod gedaan.
 6. Uw klacht wordt altijd serieus genomen en deze zal onafhankelijk behandeld worden. De vennoot die uw klacht behandeld zal altijd streven naar redelijkheid en billijkheid alsmede een evenwichtige oplossing te vinden. Daarbij worden uw belangen in acht genomen en die van de medewerker(ster).
 7. Mocht een klacht te complex zijn dan kan de behandelend vennoot een derde partij inschakelen om te bemiddelen.
 8. Aan het indienen alsmede de behandeling van uw klacht zijn geen kosten verbonden.
 9. Voordat er enige vorm van aansprakelijkheid, in gebreke, verzuim, nalatigheid, gesteld kan worden, dient u ten alle tijden eerst de klachtenprocedure doorlopen te hebben.
 10. Tot slot wijzen wij u erop dat op al onze werkzaamheden en dienstverlening onze algemene voorwaarden van toepassing zijn. deze kunt u raadplegen op de website of kosteloos opvragen bij ons kantoor.

 

Stappen klachtenprocedure:

 

 1. U dient u klacht binnen 14 dagen na ontstaan van uw klacht in.
 2. U ontvangt schriftelijk doch per e-mail een ontvangstbevestiging van uw klacht
 3. Uw klacht wordt onderzocht.
 4. Indien nodig kunt u uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek kan er gesproken worden met uw zaak behandelaar, u zelf en de klacht behandelaar. Zowel u, als uw zaakbehandelaar kunnen de standpunten toelichten.
 5. De klachtbehandelaar neemt de standpunten mee in het onderzoek en onderzoekt welke oplossing passend kan zijn.
 6. U ontvangt schriftelijk bericht over de afhandeling van uw klacht. De uitkomst zal gemotiveerd aan u uitgelegd worden.
 7. Mocht de uitkomst niet naar tevredenheid zijn dan kunt u dit binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar maken. Dit moet u gemotiveerd en onderbouwd doen, leg dus uit waarom u het niet eens bent met de uitkomst van uw klacht.
 8. Uw bezwaar tegen de uitkomst wordt intern besproken en indien van toepassing zal een ander of aangepaste oplossing geboden worden.
 9. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld alsmede uw gegevens. Uw gegevens worden nooit en te nimmer met derde gedeeld zonder uw toestemming.

Deze klachtenprocedure is bedoeld voor alle cliënten van Steenbergen & Klooster Juristen. Iedere cliënt kan kosteloos gebruik maken van deze klachtenprocedure. Steenbergen & Klooster Juristen streeft ernaar diens dienstverlening altijd te optimaliseren en verder te verbeteren.

Steenbergen & Klooster Juristen staat altijd open om het gesprek met u aan te gaan om samen tot een oplossing te komen.