Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden B.V. versie 2019

De kleine vervelende lettertjes die niemand waarschijnlijk leest, maar toch heel belangrijk zijn. We hebben in ieder geval geprobeerd om ze zo begrijpelijk mogelijk te houden. Mocht u toch vragen hebben over de algemene voorwaarden of is er iets onduidelijk, laat het dan weten via info@steenbergen-klooster.nl

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – De overeenkomst, rechten en plichten partijen
Artikel 4 – Vaste prijsafspraken en No cure – No pay
Artikel 5 – De Legal Pack
Artikel 6 – Contractmanagement
Artikel 7 – Betalingen
Artikel 8 – Intellectueel eigendom
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – Wijzigingen en ontbinding overeenkomst
Artikel 11 – Overige bepalingen en toepasselijk recht.

Artikel 1 – Definities

 • Steenbergen & Klooster Juristen: Een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) naar Nederlands recht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74321641.
 • Opdrachtnemer: Steenbergen & Klooster Juristen
 • Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- en, of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht aan gaat.
 • Overeenkomst van opdracht: Alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Uitsluitend de medewerkers van Steenbergen & Klooster Juristen zijn bevoegd om een overeenkomst van opdracht aan te gaan.
 • Offerte: Een vrijblijvende prijsafspraak voorgesteld door opdrachtnemer aan opdrachtgever welke na 14 dagen vervalt.
 • Legal Pack: Juridisch abonnement voor ondernemers;
 • Contractmanagement: Het beheren en managen van contracten inclusief termijnbewaking.
 • Abonnee: Iedere natuurlijke en, of rechtspersoon die een lidmaatschap (Legal Pack) afsluit bij Steenbergen & Klooster Juristen.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten en aanbiedingen die Steenbergen & Klooster Juristen verricht, verleend en, of aanbiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Door ondertekening van een overeenkomst en, of bij betaling van een factuur, verklaard de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord gaat.
 • Indien een of meerdere bepalingen op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
 • Eveneens is de privacyverklaring en de klachtenregeling van Steenbergen & Klooster Juristen van toepassing op deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – De overeenkomst, rechten en plichten partijen

 • De werkzaamheden die Steenbergen & Klooster Juristen verricht wordt juridische bijstand of juridische ondersteuning genoemd. Indien het noodzakelijk wordt geacht om de rechter om een oordeel te vragen, dan zal Steenbergen & Klooster Juristen zelf procederen of de overdracht van het dossier naar een (samenwerkende) advocaat begeleiden.
 • Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van de buitengerechtelijke en, of gerechtelijke procedure tijdig aan Steenbergen & Klooster Juristen wordt verstrekt.
 • Opdrachtgever dient wijzigingen in de persoonsgegevens onverwijld door te geven aan Steenbergen & Klooster Juristen.
 • Opdrachtgever dient zich te houden aan de bepalingen overeengekomen in de overeenkomst en in de algemene voorwaarden, tenzij anders overeengekomen.
 • Steenbergen & Klooster Juristen is gerechtigd om bij de uitvoering van een opdracht een niet tot haar organisatie behorende derde in te schakelen. Steenbergen & Klooster Juristen zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk overleg voeren met opdrachtgever.
 • Na het tot stand komen van een overeenkomst en betaling van het (voorschot)bedrag zal Steenbergen & Klooster Juristen binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
 • Steenbergen & Klooster Juristen zal de opdracht naar beste inzichten, vermogen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap uitvoeren.
 • Steenbergen & Klooster Juristen gaat vertrouwelijk om met alle gegevens en informatie die door opdrachtgever wordt verstrekt en is gehouden aan geheimhouding.
 • Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat voor de communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder middelen zoals de e-mail.
 • Klachten dienen altijd binnen 14 dagen na ontstaan ervan duidelijk en volledig schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Steenbergen & Klooster Juristen. Bij Steenbergen & Klooster Juristen geldt een aparte klachtenprocedure.


Artikel 4 – Vaste prijsafspraken en no cure – no pay

 • In sommige gevallen en goed overleg is het mogelijk om een vaste prijsafspraak overeen te komen. De met opdrachtgever overeengekomen prijs is te allen tijde naar alle redelijkheid. Mocht uiteindelijk (veel) meer werk in de zaak zitten dan van tevoren ingeschat, dan is Steenbergen & Klooster Juristen gerechtigd om een extra bedrag in rekening te brengen.
 • Opdrachtgever kan de prijswijzigingen niet accepteren, met diens verstande dat het meerwerk niet geleverd kan worden.
 • In sommige gevallen en in goed overleg kan besloten worden om de opdracht op no cure – no pay te behandelen. Opdrachtgever is na afronding van de zaak een provisie van 20% verschuldigd op het gehele toegewezen bedrag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Met na afronding van een zaak wordt bedoeld, nadat een oplossing tussen partijen overeen is gekomen of indien de rechter een vonnis heeft gewezen.
 • Bij zowel een vaste prijsafspraak als bij behandeling middels no cure – no pay zal het eventuele toegewezen bedrag aan salaris gemachtigde aan Steenbergen & Klooster Juristen toekomen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.
 • Kosten van derden zijn voor rekening van opdrachtgever en worden afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht. Kosten van derden worden in beginsel in de startfase in rekening worden gebracht. Mocht blijken dat genoemde kosten van derden niet betaald hoeven worden, dan zal dit bedrag verrekend en, of terugbetaald worden.
 • Indien opdrachtgever de zaak intrekt is Steenbergen & Klooster Juristen gerechtigd om een bedrag aan gemaakte uren dan wel de eigen bijdrage van minimaal € 365,- in rekening te brengen.
 • Mochten de feiten en omstandigheden van de zaak dusdanig wijzigen en is het geenszins redelijk meer om de zaak op vaste prijsafspraak of no cure – no pay te behandelen dan is Steenbergen & Klooster Juristen gerechtigd om de behandeling van de zaak in te trekken of te beëindigen en een gespecificeerd bedrag in rekening te brengen. Indien gewenst kan de zaak tegen het geldend uurtarief behandeld worden.


Artikel 5 – De Legal Pack

 • De Legal Pack is een abonnement van Steenbergen & Klooster Juristen voor ondernemers en hieronder wordt verstaan:
 1. Onbeperkt eerstelijns juridisch advies (telefonisch en per e-mail);
 2. Afhankelijk van het gekozen pakket toetsing van 5, 10 of 15 (Nederlandse) overeenkomsten;
 3. Afhankelijk van het gekozen pakket het laten opstellen van 3, 5 of 10 (Nederlandse) overeenkomsten;
 4. Onbeperkt ingebrekestellingen en incasso’s op ons briefpapier (buitengerechtelijk);
 5. 10% korting op het uurtarief van Steenbergen & Klooster Juristen.
 • Abonnee dient zich via de website van Steenbergen & Klooster Juristen aan te melden voor de Legal Pack. Na goedkeuring ontvangt abonnee een bevestiging met factuur. De factuur dient binnen 7 dagen na ontvangst betaald te worden.
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar.
 • Indien abonnee het lidmaatschap wenst te beëindigen dan dient abonnee dit minimaal een maand voor einde looptijd schriftelijk (aangetekend of per e-mail) aan te geven.
 • Steenbergen & Klooster Juristen hanteert geen wachttijd. Bij lopende geschillen kan, na aangaan en betaling, gebruik gemaakt worden van de Legal Pack.
 • Abonnee kan alleen aanspraak maken op de door Steenbergen & Klooster Juristen behandelde rechtsgebieden, tenzij anders overeengekomen wordt:
 1. Arbeidsrecht;
 2. Bestuursrecht;
 3. Ondernemingsrecht;
 4. Verbintenissenrecht;
 5. Huurrecht.

Artikel 6 – Contractmanagement

 • Contractmanagement zorgt ervoor dat afspraken met leveranciers, personeel, opdrachtgevers, opdrachtnemers en derden duidelijk, transparant en controleerbaar zijn. Hiermee wordt uw bedrijf ontzorgd en ondersteund op het gebied van contracten en overeenkomsten.
 • De diensten die onder contractmanagement vallen zijn het:
  Digitalisering van alle contracten en overeenkomsten;
  Controleren en bewaken van alle (aflopende) termijnen;
  Opstellen van opzegbrieven;
  Up-to-date houden van de contracten (meerprijs);
  Opstellen van overeenkomsten (meerprijs);
  Toetsen van overeenkomsten (meerprijs).
 • Abonnee kan een abonnement aangaan door zich aan te melden via de website of door contact op te nemen met een van de medewerkers van Steenbergen & Klooster Juristen.
 • Abonnee dient de opstartkosten, de abonnementskosten en eventuele meerprijzen conform de gemaakte betalingsafspraken over te maken.
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar.
 • Indien abonnee het lidmaatschap wenst te beëindigen dan dient abonnee dit minimaal een maand voor einde looptijd schriftelijk (aangetekend of per e-mail) aan te geven.
 • Abonnee kan enkel aanspraak maken op de diensten genoemd onder 6.2. Indien abonnee andere wensen heeft kan dit besproken worden voor de mogelijkheden.


Artikel 7 – Betalingen

 • Alle door Steenbergen & Klooster verzonden facturen dienen binnen 7 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Alle op de website of offerte genoemde bedragen zijn exclusief btw en kosten aan derden.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, zal Steenbergen & Klooster Juristen altijd een (voorschot)betaling verlangen. Opdrachten worden pas gestart zodra het voorschot of (een deel van) de vaste prijsafspraak is voldaan.
 • Indien Steenbergen & Klooster Juristen hiermee instemt is het mogelijk om een betalingsregeling af te spreken, voor elke betalingsregeling geldt dat deze strikt nageleefd dient te worden. Indien opdrachtgever de regeling niet strikt nakomt is het volledige bedrag ineens opeisbaar.
 • Indien niet tijdig betaald wordt is opdrachtgever direct in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Opdrachtgever die geen ondernemer is, is een rente van 2% per dag verschuldigd zolang het verzuim voortduurt, tenzij de wettelijke rente hoger is. De opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is een rente van 8% per dag verschuldigd zolang het verzuim voortduurt, tenzij de wettelijke rente voortduurt. Eveneens is opdrachtgever aan Steenbergen & Klooster Juristen de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 • Indien opdrachtgever niet tijdig betaald is Steenbergen & Klooster Juristen gerechtigd om zonder rechterlijke interventie of ingebrekestelling de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Mocht voor de opdrachtgever hierdoor schade ontstaan of mochten voor de opdrachtgever extra kosten ontstaan dan is Steenbergen & Klooster Juristen hier niet aansprakelijk voor.
 • Indien een factuur niet juist is volgens de opdrachtgever, dan kan opdrachtgever dit binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar maken.
 • Kosten van derden zoals griffiekosten, deurwaarderskosten, aangetekende postzendingen en reistijd en -kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht.


Artikel 8 – Intellectueel eigendom

 • De inhoud van de website, de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken, domeinnamen zijn allen het eigendom van Steenbergen & Klooster Juristen en worden beschermd door het intellectuele eigendom en de auteursrechten. Het is niet toegestaan om de website of enige gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Steenbergen & Klooster Juristen.
 • Alle intellectueel eigendom en auteursrechten op alle diensten die Steenbergen & Klooster Juristen geleverd of ontwikkeld heeft en, of op de ter beschikking gestelde documenten, rapporten, adviezen e.d. berusten uitsluitend bij Steenbergen & Klooster Juristen.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 • Iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Steenbergen & Klooster Juristen is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Steenbergen & Klooster Juristen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het (niet) behaalde resultaat.
 • Steenbergen & Klooster Juristen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan doordat Steenbergen & Klooster Juristen is uitgegaan van onjuiste en of onvolledige verstrekte informatie door opdrachtgever.
 • Steenbergen & Klooster Juristen is niet aansprakelijk in geval van overmacht.
 • Opdrachtgever vrijwaart Steenbergen & Klooster Juristen voor eventuele aansprakelijkheid van schade van derden.
 • Mocht Steenbergen & Klooster Juristen aansprakelijk worden gesteld en mocht Steenbergen & Klooster Juristen deze aansprakelijkheid erkennen, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen bedrag zoals gemeld op de factuur. Bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium.
 • Kosten van derden kunnen nimmer onder de eventuele uitbetaling op grond van aansprakelijkheid vallen.


Artikel 10 – Wijzigingen en ontbinding van de overeenkomst

 • Beide partijen zijn gerechtigd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Kosten die tot dan toe zijn gemaakt in een dossier dienen door opdrachtgever betaald te worden.
 • Steenbergen & Klooster Juristen is gerechtigd om de prijzen naar alle redelijkheid tussentijds aan te passen.


Artikel 11 – Overige bepalingen en toepasselijk recht

 • Indien enige bepaling of bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven. Partijen zullen in overleg treden om de nietige of vernietigde bepaling te vervangen voor een andere bepaling.
 • Eventuele andere algemene voorwaarden van opdrachtgever of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Steenbergen & Klooster Juristen.
 • Op alle overeenkomsten, diensten en aanbiedingen van Steenbergen & Klooster Juristen is het Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank.
 • Steenbergen & Klooster Juristen is gerechtigd om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen om zo in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en, of nieuwe wet- en regelgeving. Door gebruik te (blijven) maken van de diensten van Steenbergen & Klooster Juristen stemt opdrachtgever in met de eventuele wijzigingen.