Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden B.V. versie 2020

Algemene voorwaarden Steenbergen & Klooster Juristen
Versie 2020

De kleine vervelende lettertjes die niemand waarschijnlijk leest, maar toch heel belangrijk zijn. We hebben in ieder geval geprobeerd om ze zo begrijpelijk mogelijk te houden. Mocht je toch nog vragen hebben over onze algemene voorwaarden of is er iets onduidelijk, laat het dan weten via info@steenbergen-klooster.nl ook kunt u ons bereiken op 085 016 0507.

Steenbergen & Klooster Juristen is gerechtigd om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen om zo in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en, of nieuwe wet- en regelgeving. Door gebruik te (blijven) maken van de diensten van Steenbergen & Klooster Juristen stemt u in met de eventuele wijzigingen.

Inhoudsopgave:

Artikel 01 – Definities
Artikel 02 – Toepasselijkheid
Artikel 03 – Offertes en aanbiedingen
Artikel 04 – De overeenkomst
Artikel 05 – Vaste prijsafspraken en SK-Toevoeging
Artikel 06 – No cure no pay
Artikel 07 – De Legal Pack
Artikel 08 – Contractmanagement
Artikel 09 – Betalingen en incassokosten
Artikel 10 – Intellectueel eigendom
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
Artikel 12 – Wijzigingen en ontbinding overeenkomst
Artikel 13 – Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht.

Artikel 1. Definities

 1. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden opgesteld door Steenbergen & Klooster Juristen.
 2. Steenbergen & Klooster Juristen: Een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74321641.
 3. Ondernemer: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Steenbergen & Klooster Juristen.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Steenbergen & Klooster Juristen.
 5. Klant: de consument en ondernemer gezamenlijk.
 6. Overeenkomst van opdracht: Alle overeenkomsten tussen Steenbergen & Klooster Juristen en de klant. Uitsluitend de medewerkers van Steenbergen & Klooster Juristen zijn bevoegd om een overeenkomst van opdracht aan te gaan met een klant.
 7. Offerte: Een vrijblijvende prijsafspraak voorgesteld door Steenbergen & Klooster Juristen aan de klant, welke prijsafspraak na 14 dagen vervalt.
 8. Legal Pack: Juridisch abonnement voor ondernemers;
 9. Contractmanagement: Het beheren en managen van contracten inclusief termijnbewaking.
 10. Abonnee: Iedere natuurlijke en, of rechtspersoon die een lidmaatschap (Legal Pack) afsluit bij Steenbergen & Klooster Juristen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten en aanbiedingen die Steenbergen & Klooster Juristen verricht, verleend en, of aanbiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Voordat de overeenkomst -op afstand- wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst -op afstand- wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Steenbergen & Klooster Juristen zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Door ondertekening van een overeenkomst en/of bij betaling van een factuur, verklaard de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord gaat.
 4. Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en Steenbergen & Klooster Juristen.
 5. Eveneens is de privacyverklaring en de klachtenregeling van Steenbergen & Klooster Juristen van toepassing op deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door Steenbergen & Klooster Juristen gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en hebben een geldigheid van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
 2. Een aanbod in een offerte en een aanbieding geldt enkel voor de specifieke opdracht en geeft geen garantie voor eenzelfde prijs bij toekomstige offertes en/of opdrachten.

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De werkzaamheden die Steenbergen & Klooster Juristen verricht wordt juridische bijstand of juridische ondersteuning genoemd. Indien het noodzakelijk wordt geacht om de rechter om een oordeel te vragen, dan zal Steenbergen & Klooster Juristen zelf procederen of de overdracht van het dossier naar een (samenwerkende) advocaat begeleiden.
 2. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van de buitengerechtelijke en/of gerechtelijke procedure tijdig aan Steenbergen & Klooster Juristen wordt verstrekt.
 3. De klant dient wijzigingen in de persoonsgegevens onverwijld door te geven aan Steenbergen & Klooster Juristen.
 4. De klant dient zich te houden aan de bepalingen overeengekomen in de overeenkomst en in de algemene voorwaarden, tenzij anders overeengekomen.
 5. Steenbergen & Klooster Juristen is gerechtigd om bij de uitvoering van een opdracht een niet tot haar organisatie behorende derde in te schakelen. Steenbergen & Klooster Juristen zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk overleg voeren met de klant.
 6. Na het tot stand komen van een overeenkomst en betaling van het (voorschot)bedrag zal Steenbergen & Klooster Juristen binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
 7. Steenbergen & Klooster Juristen zal de opdracht naar beste inzichten, vermogen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap uitvoeren.
 8. Steenbergen & Klooster Juristen gaat vertrouwelijk om met alle gegevens en informatie die door opdrachtgever wordt verstrekt en is gehouden aan geheimhouding.
 9. De klant gaat ermee akkoord dat voor de communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder middelen zoals de e-mail.
 10. Klachten dienen altijd binnen 14 dagen na ontstaan ervan duidelijk en volledig schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Steenbergen & Klooster Juristen. Bij Steenbergen & Klooster Juristen geldt een aparte klachtenprocedure.

Artikel 5. Vaste prijsafspraken en SK-Toevoeging

 1. In sommige gevallen en goed overleg is het mogelijk om een vaste prijsafspraak overeen te komen. De met de klant overeengekomen prijs is te allen tijde naar alle redelijkheid. Mocht uiteindelijk (veel) meer werk in de zaak zitten dan van tevoren ingeschat, dan is Steenbergen & Klooster Juristen gerechtigd om een extra bedrag in rekening te brengen.
 2. De klant kan de prijswijzigingen niet accepteren, met diens verstande dat het meerwerk niet geleverd kan worden.
 3. Bij zowel een vaste prijsafspraak als bij behandeling middels no cure – no pay zal het eventuele toegewezen bedrag aan salaris gemachtigde aan Steenbergen & Klooster Juristen toekomen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.
 4. Kosten van derden zijn voor rekening van opdrachtgever en worden afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht. Kosten van derden worden in beginsel in de startfase bij een gerechtelijke procedure in rekening gebracht.

Artikel 6. No cure – No pay

 1. In sommige gevallen en in goed overleg kan besloten worden om de opdracht op no cure – no pay te behandelen. Klant is na afronding van de zaak een provisie van 20% verschuldigd op het gehele toegewezen bedrag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In geval van behandeling van incassozaken en de behandeling middels no cure – no pay wordt een succesfee van 10% berekend welke aan Steenbergen & Klooster Juristen toekomt met een minimum van EUR € 40, -. Indien de minnelijke behandeling niet slaagt, zal een apart gespecificeerd tarief in rekening gebracht worden. Steenbergen & Klooster Juristen zal de klant hier te allen tijde over informeren voordat besloten wordt om de zaak aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank
 3. De zaak is afgerond op het moment dat partijen onderling een schikking overeengekomen zijn of indien de rechter een vonnis heeft uitgesproken.
 4. Bij de behandeling van een dossier middels no cure – no pay zal het eventuele toegewezen bedrag aan salaris gemachtigde aan Steenbergen & Klooster Juristen toekomen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.
 5. Kosten van derden zijn voor rekening van opdrachtgever en worden afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht.
 6. Indien opdrachtgever de zaak intrekt is Steenbergen & Klooster Juristen gerechtigd om een bedrag aan gemaakte uren dan wel de eigen bijdrage van trede twee van de Raad voor Rechtsbijstand (EUR 373, – in 2020) in rekening te brengen.
 7. Mochten de feiten en omstandigheden van de zaak dusdanig wijzigen en is het geenszins redelijk meer om de zaak op no cure – no pay te behandelen dan is Steenbergen & Klooster Juristen gerechtigd om de behandeling van de zaak in te trekken of te beëindigen en een gespecificeerd bedrag in rekening te brengen. Indien gewenst kan de zaak tegen het geldend uurtarief behandeld worden.

Artikel 7. De Legal Pack

 1. De Legal Pack is een abonnement van Steenbergen & Klooster Juristen voor ondernemers. In de Legal Pack zitten drie vaste abonnementsvormen namelijk:
 2. Onbeperkt eerstelijns juridisch advies (per e-mail);
 3. Afhankelijk van het gekozen pakket toetsing van 3, 5 of 8 (Nederlandse) overeenkomsten;
 4. Afhankelijk van het gekozen pakket het laten opstellen van 3, 5 of 8 (Nederlandse) overeenkomsten;
 5. Onbeperkt ingebrekestellingen en incasso’s op ons briefpapier (buitengerechtelijk);
 6. 10% korting op het uurtarief van Steenbergen & Klooster Juristen.
 7. Abonnee dient zich via de website of via de e-mail van Steenbergen & Klooster Juristen aan te melden voor de Legal Pack. Na goedkeuring ontvangt abonnee een bevestiging met factuur. De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden.
 8. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar.
 9. Indien abonnee het lidmaatschap wenst te beëindigen dan dient abonnee dit minimaal een (1) maand voor einde looptijd schriftelijk (aangetekend of per e-mail) aan te geven.
 10. Steenbergen & Klooster Juristen hanteert geen wachttijd. Bij lopende geschillen kan, na aangaan en betaling, gebruik gemaakt worden van de Legal Pack.
 11. Abonnee kan alleen aanspraak maken op de door Steenbergen & Klooster Juristen behandelde rechtsgebieden, tenzij anders overeengekomen wordt.

Artikel 8. Contractmanagement

 1. Contractmanagement zorgt ervoor dat afspraken met leveranciers, personeel, opdrachtgevers, opdrachtnemers en derden duidelijk, transparant en controleerbaar zijn. Hiermee wordt uw bedrijf ontzorgd en ondersteund op het gebied van contracten en overeenkomsten.
 2. De diensten die onder contractmanagement vallen zijn het:
  a. Digitalisering van alle contracten en overeenkomsten;
  b. Controleren en bewaken van alle (aflopende) termijnen
  c. Opstellen van opzegbrieven;
  d. Up-to-date houden van de contracten (meerprijs);
  e. Opstellen van overeenkomsten (meerprijs);
  f. Toetsen van overeenkomsten (meerprijs).
 3. Abonnee kan een abonnement aangaan door zich aan te melden via de website of door contact op te nemen met een van de medewerkers van Steenbergen & Klooster Juristen.
 4. Abonnee dient de opstartkosten, de abonnementskosten en eventuele meerprijzen conform de gemaakte betalingsafspraken binnen de factuurtermijn over te maken.
 5. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar.
 6. Indien abonnee het lidmaatschap wenst te beëindigen dan dient abonnee dit minimaal twee (2) maanden voor einde looptijd schriftelijk (aangetekend of per e-mail) aan te geven.
 7. Abonnee kan enkel aanspraak maken op de diensten genoemd in dit artikel met betrekking tot het contractmanagement. Indien abonnee andere wensen heeft kan dit besproken worden.

Artikel 9. Betalingen en incassokosten

 1. Alle prijzen op de website zijn exclusief btw en kosten en derden. Alle door Steenbergen & Klooster verzonden facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, zal Steenbergen & Klooster Juristen altijd een (voorschot)betaling verlangen. Opdrachten worden pas gestart zodra het voorschot of (een deel van) de vaste prijsafspraak is voldaan.
 3. Indien Steenbergen & Klooster Juristen hiermee instemt is het mogelijk om een betalingsregeling af te spreken, voor elke betalingsregeling geldt dat deze strikt nageleefd dient te worden. Indien opdrachtgever de regeling niet strikt nakomt is het volledige bedrag ineens opeisbaar.
 4. Indien niet tijdig betaald wordt is opdrachtgever direct in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Opdrachtgever die geen ondernemer is, is een rente van 2% per dag verschuldigd zolang het verzuim voortduurt, tenzij de wettelijke rente hoger is. De opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf is een rente van 8% per dag verschuldigd zolang het verzuim voortduurt, tenzij de wettelijke rente hoger is. Eveneens is opdrachtgever aan Steenbergen & Klooster Juristen de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 5. Indien opdrachtgever niet tijdig betaald is Steenbergen & Klooster Juristen gerechtigd om zonder rechterlijke interventie of ingebrekestelling de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Mocht voor de opdrachtgever hierdoor schade ontstaan of mochten voor de opdrachtgever extra kosten ontstaan dan is Steenbergen & Klooster Juristen hier niet aansprakelijk voor.
 6. Indien een factuur niet juist is volgens de opdrachtgever, dan kan opdrachtgever dit binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar maken, waarna de juistheid van de factuur is vast komen te staan.
 7. Kosten van derden zoals griffiekosten, deurwaarderskosten, aangetekende postzendingen en reistijd en -kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. De inhoud van de website, de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken, domeinnamen zijn allen het eigendom van Steenbergen & Klooster Juristen en worden beschermd door het intellectuele eigendom en de auteursrechten. Het is niet toegestaan om de website of enige gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Steenbergen & Klooster Juristen.
 2. Alle intellectueel eigendom en auteursrechten op alle diensten die Steenbergen & Klooster Juristen geleverd of ontwikkeld heeft en, of op de ter beschikking gestelde documenten, rapporten, adviezen e.d. berusten uitsluitend bij Steenbergen & Klooster Juristen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Iedere overeenkomst tussen de klant en Steenbergen & Klooster Juristen is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Steenbergen & Klooster Juristen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het (niet) behaalde resultaat.
 2. Steenbergen & Klooster Juristen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Steenbergen & Klooster Juristen is uitgegaan van onjuiste en of onvolledige verstrekte informatie door de klant.
 3. Tevens is Steenbergen & Klooster Juristen niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de klant voorvloeiende schade indien de opschorting het gevolg is van het verzuim van de klant.
 4. Steenbergen & Klooster Juristen is niet aansprakelijk in geval van overmacht.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Steenbergen & Klooster Juristen voor eventuele aansprakelijkheid van schade van derden.
 6. Mocht Steenbergen & Klooster Juristen aansprakelijk worden gesteld en mocht Steenbergen & Klooster Juristen deze aansprakelijkheid erkennen, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot:
  a. het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Steenbergen & Klooster Juristen minus de eigen risico.
  b. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot eenmaal het factuurbedrag.
  c. Bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium.
 7. Kosten van derden kunnen nimmer onder de eventuele uitbetaling op grond van aansprakelijkheid vallen.

Artikel 12. Wijzigingen en ontbinding van de overeenkomst

 1. Beide partijen zijn gerechtigd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Kosten die tot dan toe zijn gemaakt in een dossier dienen door de klant betaald te worden.
 2. Steenbergen & Klooster Juristen is gerechtigd om de prijzen naar alle redelijkheid tussentijds aan te passen.

 Artikel 13. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

 1. Indien enige bepaling of bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven. Partijen zullen in overleg treden om de nietige of vernietigde bepaling te vervangen voor een andere bepaling.
 2. Op alle overeenkomsten, diensten, offertes en aanbiedingen van Steenbergen & Klooster Juristen is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.